Lista aktualności i nadchodzących wydarzeń Lista aktualności i nadchodzących wydarzeń

Zagrożenia biotyczne

Niemal połowę powierzchni leśnej Nadleśnictwa Lutówko, stanowią drzewostany posadzone na gruntach porolnych. Zagrożone są one przez opieńkę oraz hubę korzeniową. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tych patogenów stosowane są metody biologiczne (zabieg zakażenia pniaków po ściętych drzewach zawiesiną zarodników grzyba konkurencyjnego - Phlebiopsis gigantea, co w pewnym stopniu obniża zagrożenie) oraz mechaniczne (usuwanie i palenie porażonych drzewek w uprawach i młodnikach).

Nadleśnictwo Lutówko należy do nadleśnictw o stosunkowo niskim poziomie zagrożenia przez szkodniki owadzie. Przez ostatnie 10 lat nie wystąpiła tu żadna gradacja owadów, która spowodowałaby poważne szkody w drzewostanach.

W ochronie lasu przed owadami na terenie Nadleśnictwa Lutówko istotne znaczenie ma ochrona upraw drzew iglastych (głównie sosna) przed ryjkowcami, a szczególnie szeliniakiem sosnowcem. Stosujemy różne metody: np. wykładamy wałki sosnowe, które są stopniowo korowane lub pułapki ze środkami wabiącymi – zwabione tam szkodniki są niszczone mechanicznie. Tylko w ostateczności stosowane są środki chemicznie – wtedy uprawę trzeba opryskać roztworem insektycydu.

Ważnym zagadnieniem jest również ochrona przed szkodnikami pierwotnymi (liściożernymi), takimi jak brudnica mniszka, strzygonia choinówka, poproch cetyniak, boreczniki. W tym celu prowadzone są różne prace prognostyczne, np. liczenie samic brudnicy mniszki podczas przejścia przez zagrożone drzewostany w czasie kulminacji rójki oraz jesienne poszukiwania zimujących stadiów szkodników sosny. Drzewostany dębowe w naszym nadleśnictwie zagrożone są przez miernikowcowate oraz zwójki.

Starsze drzewostany narażone są na szkody od szkodników wtórnych (uszkadzających drewno) takich jak cetyńce, korniki, przypłaszczek granatek oraz opiętki. Ochrona przed tymi szkodnikami polega głównie na: wyznaczaniu, terminowym usuwaniu i wywożeniu z lasu drzew zasiedlonych, utylizacji resztek poeksploatacyjnych (gałęzi, kory) powstałych podczas pozyskiwania drzew zasiedlonych, a także terminowym wywozie pozyskanego drewna z lasu.

Szkody w uprawach oraz na szkółce leśnej powodują również pędraki chrabąszcza, które żerują na korzeniach drzewek na uprawach. Dla określenia zagrożenia od tych szkodników  wykonuje się jesienią bądź wiosną badanie zapędraczenia gleby. Inne szkodniki również występują w Nadleśnictwie Lutówko, jednak szkody przez nie powodowane są znikome.

Bardzo ważnymi sprzymierzeńcami leśnika w walce z nadmiernym rozmnożeniem się szkodliwych owadów są ptaki oraz nietoperze. Aby poprawić ich warunki bytowania, wywieszamy w lasach budki lęgowe oraz schrony. Zimą, gdy panują trudne warunki, dokarmiamy ptaki na masową skalę.

Duże znaczenie gospodarcze mają szkody powodowane przez zwierzynę (jeleń, sarna, łoś, dzik), którym zapobiega się w uprawach przez grodzenie oraz smarowanie repelentami – środkami odstraszającymi. W Nadleśnictwie Lutówko główną formą ochrony jest grodzenie upraw (średniorocznie jest to powierzchnia około 80 hektarów), repelenty stosujemy na powierzchni około 10 hektarów rocznie. Zimą podczas wykonywania pielęgnacji młodników i drzewostanów pozostawia się zwierzynie na kilka tygodni ścięte gałęzie lub całe drzewa, co znacznie ogranicza spałowanie młodników - obdzieranie zębami kory.

Jednocześnie wzbogacamy bazę pokarmową zwierząt roślinożernych. Utrzymujemy w dobrym stanie łąki śródleśne, uprawy poletek z karmą dla zwierząt, sadzimy przydrożne pasy drzew dostarczających pokarm tym zwierzętom – np. drzewa owocowe.