Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Lutówko, Lutówko 18, 89-407 Lutówko

Siedziba Nadleśnictwa została w 2018 roku przebudowana i rozbudowana w oparciu o projekt budowlany. Pełni główną rolę dotyczącą pracy administracyjnej pracowników Nadleśnictwa i obsługi biurowej petentów.

Budynek jest 3-kondygnacyjny z pomieszczeniami na stały lub czasowy pobyt ludzi wyłącznie w dwóch kondygnacjach nadziemnych. W budynku maksymalnie może przebywać do 80 osób jednocześnie – przeważnie w obiekcie przebywa do 21 stałych użytkowników (pracowników biurowych) oraz kilka osób z zewnątrz - petenów i pracowników Nadleśnictwa pracujących w terenie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony parkingu. Wyjście usytuowane jest na poziomie trzech schodków przed drzwiami głównymi. Tylne wejście do budynku niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy parkowane są na dostępnym dla pracowników i interesantów parkingu przed budynkiem. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do kondygnacji „0” prowadzi korytarzami do pomieszczeń biurowych, socjalnych, pomocniczych, sali konferencyjnej oraz klatki schodowej.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko w części kondygnacji "0" – do biura straży leśnej oraz kasy nadleśnictwa. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne do sekretariatu, biura nadleśniczego, pomieszczenia socjalnego, sali konferencyjnej oraz po innych kondygnacjach.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku na poziomie „0” jest dostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla niepełnosprawnych wyposażona jest w system alarmowy na wypadek potrzeby wezwania pracowników.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 52 38 84 722 lub e-mailowo na adres lutowko@torun.lasy.gov.pl