Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej o hodowli lasu.


Nasiennictwo i selekcja

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie selekcji drzew leśnych w Nadleśnictwie Lutówko utworzono bazę nasienną, na którą składają się wyłączone drzewostany nasienne – 39 ha, gospodarcze drzewostany nasienne – 440 ha, plantacja nasienna daglezji zielonej – 4 ha, plantacyjna uprawa nasienna dęba bezszypułkowego – 8 ha, uprawy pochodne – 278 ha, drzewa mateczne – 30 szt., drzewostany zachowawcze in situ – 37 ha oraz źródła nasion.

Z nasion pobranych z tych obiektów hodowany jest na szkółce materiał sadzeniowy, który wykorzystywany jest do odnowień, zalesień i poprawek.


Szkółka leśna

Szkółka leśna w Doręgowicach zajmuje powierzchnię blisko 6,5 ha. Na całej powierzchni prowadzona jest uprawa polowa na 9 kwaterach.

Rocznie hoduje się tam około 2,3 miliona szt. sadzonek. Głównie są to gatunki drzew lasotwórczych – około 1 mln szt. dęba, po 0,5 mln buka i sosny, natomiast 0,3 mln to pozostałe gatunki. Takie ilości pokrywają zapotrzebowanie nadleśnictwa i innych właścicieli lasów. 


Odnowienia i zalesienia

W Nadleśnictwie Lutówko odnowienia obejmują rocznie ok. 60 ha. Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na przygotowaniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion oraz rozluźnieniu zagęszczenia drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.


Pielęgnacja i przebudowa lasu

Corocznie Nadleśnictwo Lutówko pielęgnuje ok. 200 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają różny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 70 ha, czyszczenia późne – na 150 ha, trzebieże wczesne – na 130 ha, a trzebieże późne – na ok. 500 ha.

Na siedliskach żyznych, zalesionych przed laty głównie sosną, wprowadzamy buka pod osłoną istniejącego drzewostanu. Tego typu podsadzenia obejmują średniorocznie powierzchnię około 21 hektarów.