Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nasze nadleśnictwo brało udział w regionalnym programie ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na obszarze RDLP w Toruniu w latach 2007-2013, który został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ten przewiduje przede wszystkim ochronę istniejących stanowisk cisa pospolitego oraz przywracanie (sadzenie) tego gatunku na terenie 16 z 27 nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu.

W ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Lutówko posadziliśmy 8 tys. szt. cisa na powierzchni 5,50 ha.

CELE PROJEKTU

  • Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin zwierząt i grzybów,
  • Zwiększanie populacji gatunku cisa pospolitego na terenie RDLP w Toruniu,
  • Zachowanie puli genowej miejscowych pochodzeń cisa.

OPIS PROJEKTU

  • Zbiór leśnego materiału rozmnożeniowego w postaci nasion, zrzezów do ukorzeniania oraz jednorocznych siewek z dna lasu na obszarach rezerwatów przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie" w Nadleśnictwie Zamrzenica oraz „Cisy nad Czerską Strugą" w Nadleśnictwie Woziwoda.
  • Produkcję sadzonek cisa pospolitego w szkółkach leśnych Nadleśnictw Zamrzenica i Żołędowo przy wykorzystaniu zebranego leśnego materiału rozmnożeniowego.
  • Zakładanie grodzonych siatką leśną upraw zachowawczych cisa pospolitego w wyznaczonych lokalizacjach na terenie 16 nadleśnictw.
  • Założenie uprawy zachowawczej stanowiącej archiwum genotypów drzew wchodzących w skład rezerwatu cisów w Wierzchlesie.
  • Założenie plantacji nasiennej cisa pospolitego na terenie Nadleśnictwa Żołędowo jako obiektu stanowiącego bazę nasienną tego gatunku w przyszłym okresie.

Czas realizacji projektu - 2010-2013
Wartość projektu - 1 947 524,26 PLN
Dofinansowanie UE – 1 373 204,08 PLN
Współfinansowania NFOSiGW – 199 822,50 PLN