Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród niemal 1,5 tys. rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, blisko 700 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Lutówko leżą 4 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni ok. 100 ha.

Rezerwat „Lutowo"

Rok utworzenia: 1963
Powierzchnia: 19,39 ha
Leśnictwo: Gaj

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru bagiennego. Drzewostan tworzy głównie sosna zwyczajna w wieku około 150 lat z domieszką brzozy omszonej. Na specjalną uwagę zasługuje liczna obecność w runie gatunku reliktowego – bażyny czarnej.

Rezerwat „Gaj Krajeński"

Rok utworzenia: 1963
Powierzchnia: 10,04 ha
Leśnictwo: Gaj

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu drzewostanu bukowo - dębowego na siedlisku grądowym z charakterystycznym runem, w którym spotkać można rośliny chronione tj. lilię złotogłów, wawrzynka wilczełyko.

Rezerwat „Buczyna"

Rok utworzenia: 2000
Powierzchnia: 20,01 ha
Leśnictwo: Gaj

Celem ochrony jest utrzymanie naturalności fitocenoz żyznej buczyny; utrzymanie możliwości rozwoju runa, populacji roślin rzadkich, chronionych i zagrożonych; zachowanie starodrzewu sosny i buka oraz drzew pomnikowych. Występują tu rośliny chronione: m.in. lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko.

Rezerwat „Dęby Krajeńskie"

Rok utworzenia: 2000
Powierzchnia: 45,83 ha
Leśnictwo: Lutowo

Celem ochrony jest w nim trwałe zachowanie powierzchni leśnej o charakterystycznym typie siedliskowym. Występuje tutaj las grądowy z drzewostanem dębowo-bukowym w wieku blisko 300 lat. Rezerwat posiada wysokie walory naukowe, dydaktyczne i krajobrazowe.