Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lutówko gospodaruje na powierzchni nieco ponad 10 tys. ha, w tym lasy zajmują 9,2 tys. ha. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna. Zajmuje ona ponad połowę powierzchni naszych lasów, ale poważny udział mają tu też drzewostany, w których panującymi gatunkami są buk i dąb.

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Nadleśnictwo Lutówko leży w Krainie III Wielkopolsko-Pomorskiej, Dzielnicy Pojezierza Krajeńskiego, Mezoregionie Wysoczyzny Krajeńskiej. Jest to teren bardzo ciekawy przyrodniczo. Rzeźba terenu ma charakter wysoczyzny morenowej falistej. Jest na ogół równa lub lekko falista, a wzdłuż rzeki Kamionki pocięta jarami o stromych zboczach. Strome i bardzo strome stoki występują również przy jeziorach: Zamarte, Niwskie, Lutowskie oraz Sępoleńskie.

Teren nadleśnictwa jest zróżnicowany przyrodniczo. Bogaty jest zarówno świat zwierzęcy, jak i roślinny.

Szata roślinna i świat zwierzęcy tworzą razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Dla nas, leśników, najważniejsze są ekosystemy leśne i związane z nimi ekosystemy łąk śródleśnych i stref ekotonowych (specyficzne partie drzewostanów, znajdujące się w strefie przejściowej pomiędzy lasem i krajobrazem otwartym lub pomiędzy różnymi drzewostanami we wnętrzu kompleksów leśnych). Ta ścisła zależność biocenozy leśnej i biotopu oraz znaczna ich różnorodność spowodowały, że wydzielono tu różnorodne typy siedliskowe lasu.

Na żyznych glebach są siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy, ale i zupełnie odmienny, przez co na równi ciekawy i fascynujący. Na siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. Również na żyźniejszych siedliskach występują drzewostany sosnowe, ale tu także poważny udział mają drzewostany z panującym bukiem i dębem.

Szata roślinna ekosystemu leśnego to przede wszystkim drzewa. Chronione są ich najokazalsze egzemplarze jako pomniki przyrody. Ważnymi elementami składowymi ekosystemów leśnych są również krzewy i rośliny runa. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, podkolan biały, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów oraz widłak jałowcowaty. Stanowiska występowania tych roślin chroni się u nas czynnie, a więc nie prowadzi się tu prac gospodarczych, mogących je zniszczyć.

 Zimorodek - często spotykany w lasach Nadleśnictwa Lutówko (fot. Łukasz Gwiździel) 

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: jelenia, sarnę, dzika, daniela, zająca i lisa. Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie łasicy, nocków oraz mroczka późnego,a z częściowo chronionych – bobra, wilka i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: m. in. bociana czarnego, błotniaka stawowego, krogulca, kobuza, bąka, derkacza, perkozy, płomykówkę, pójdźkę, puszczyka, dudka, dzięcioły, zimorodka, sikory oraz naszą dumę – bielika.

Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija i zaskroniec. Z płazów obecne są m.in. rzekotka, ropuchy, kumak nizinny a z owadów m.in. jelonek rogacz, pachnica dębowa, czerwończyk nieparek, paź królowej oraz biegacze. 

Zobacz nasze nadleśnictwo na mapie.